2-Mercaptobenzothiazole matrix substance for MALDI-MS

2-Mercaptobenzothiazole matrix substance for MALDI-MS
2-Mercaptobenzothiazole matrix substance for MALDI-MS, powder, slightly yellow
Spectroscopy Reagents
76154 250MG