6-Aza-2-thiothymine for MALDI-MS

6-Aza-2-thiothymine  for MALDI-MS
6-Aza-2-thiothymine matrix substance for MALDI-MS, >99.0% (HPLC)
82393
1G, 5G